Σύνοψη

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ


Φύλλο 1: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Α.Φ.Μ.095020985

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2014


ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ.

ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΞΙΑΑ.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ


Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό


1.Καταβλημένο 17.608,22 17.608,22

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

IV Αποθεματικά κεφάλαια


1 Τακτικό αποθεματικό 17.605,98 17.605,98

ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

V Αποτελέσματα εις νέο5.Μεταφορικά μέσα 12.046,74 12.046,69 0,05 12.046,74 12.046,69 0,05 Κέρδη είς νέο 44.051,41 45.569,45

6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 9.106,71 9.106,61 0,10 9.106,71 9.106,61 0,10 Ζημίες εις νέο -4.148,53 -1518,04

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV) 75.117,08 79.265,61


21.153,45 21.153,30 0,15 21.153,45 21.153,30 0,15
Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓΙΙ ) 21.153,45 21.153,30 0,15 21.153,45 21.153,30 0,15Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ


I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις


1 Δάνεια τραπεζών 0,00 0,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ ) 21.153,45 21.153,30 0,15 21.153,45 21.153,30 0,15 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις


1. Προμηθευτές 165.817,12 155.542,76

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

3 Τράπεζες 28.560,76 30.040,76

ΙΙ.Απαιτήσεις

5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη 74.412,16 73.700,72

1 Πελάτες

423.533,31

407.351,82 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 6.647,17 3.599,76

11.Χρεώστες διάφοροι

3.641,86

3.641,86 10. Δικαιούχοι αμοιβών 85.133,74 72.431,44

360.570,95 335.315,44

IV.Διαθέσιμα

Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙ+ΓΙΙ ) 360.570,95 335.315,44

1.Ταμείο

6.132,71

2.368,58
3 Καταθέσεις όψεως

0,00

28,64
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV )

433.307,88

413.390,90
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ


1.Εξοδα επομένων χρήσεων

2.380,00

1.190,002.380,00

1.190,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

435.688,03

414.581,05 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 435.688,03 414.581,05 0,00 0,00

Φύλλο 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Α.Φ.Μ.095020985
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

Ποσά
Ποσά


κλειομένης
προηγούμενης


Χρήσεως 31.12.2015
Χρήσεως 31.12. 2014
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)

98.636,18

136.254,95
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων

0,00

39.809,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

98.636,18

96.445,63
ΠΛΕΟΝ : Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης

30,20

1.962,56
Σύνολο

98.666,38

98.408,19
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
102.219,42

99.926,23
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
0,00 102.219,42
0,00 99.926,23
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης

-3.553,04

-1.518,04
ΜΕΙΟΝ :

Πλέον :

4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
0,00

0,00
Μείον:

3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
2,00 2,00
0,00 0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης

-3.555,04

-1.518,04
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα

1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
0,00

0,00
2.Εκτακτα κέρδη
0,00

0,00
3.Εσοδα προηγούμενης χρήσης
0,00

0,00
4.Εσοδα απο προβλέψεις προηγ.χρησ.
0,00

0,00


0,00

0,00
Μείον:

1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 350,00

0,00

2.Εκτακτές ζημίες 0,00

0,00

3.Εξοδα προηγούμενης χρησης 0,00

0,00

4.Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους 0,00 350,00 -350,00 0,00 0,00 0,00Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)

-3.905,04

-1.518,04
ΜΕΙΟΝ :

Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων
0,00

0,00
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο
0,00

0,00
λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ

-3.905,04

-1.518,04

Φύλλο 3: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Α.Φ.Μ.095020985
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )Ποσά


Ποσά

κλειομένης


κλειομένης

χρήσης 31.12.15


χρήσεως 31.12.15ΧΡΕΩΣΗ


ΠΙΣΤΩΣΗ

1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως


1.Πωλήσεις

-Εμπορεύματα 0,00


0,00
-Παροχής Υπηρεσιών 98.636,18 98.636,18
2.Αγορές Χρήσεως

-Εμπορεύματα 0,00

2.Λοιπά οργανικά έσοδα

-Αναλώσιμα Υλικά 0,00
-Εσοδα παρεπομένων ασχολιών 30,20
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών
0,00


30,203.ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης
98.666,38
-Εμπορεύματα 0,00
-Πρώτες & βοηθ.ύλες-υλικά συσκευασίας 0 0,00


Αγορές και διαφορά αποθεμάτων
0,00


4.Οργανικά έξοδα

-Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 17.050,74
-Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.369,26
-Παροχές τρίτων 17.023,63
-Φόροι-Τέλη 595,60
-Διαφορα έξοδα 66.180,19
-Τόκοι & συναφή έξοδα 2,00
-Αποσβέσεις 0,00


102.221,42ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
102.221,42ΜΕΙΟΝ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
102.221,42
0,00

ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
0,00


3.555,04


102.221,42


102.221,42

Φύλλο 4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Α.Φ.Μ.095020985
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2014Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως -3.905,04 -1.518,04
MEION : Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00
MEION : Διαφορές φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων (περαίωση) 0,00 0,00
ΜΕΙΟΝ Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτ. Κόστος -243,09 0
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ -4.148,53 -1.518,04Τακτικό αποθεματικό 0,00 0,00
Κέρδη είς νέο -4.148,53 -1.518,04
-4.148,53 -1.518,04